1. Kürzel Gemeinsam
  2. > Fédération Française Aéronautique

Wie „Fédération Française Aéronautique“ abkürzen?

Gemeinsam Abkürzungsliste für Federation Francaise Aeronautique

Fédération Française Aéronautique
  1. FFA

Fédération Française Aéronautique : Abkürzungen, Definitionen und Beispiele

© 2011-2022 | Mltng